Open/Close Menu Kancelaria doradztwa podatkowego Tax Consulting specjalizuje się w postępowaniach podatkowych oraz podatku VAT. Świadczy również usługi doradztwa podatkowego m.in. w zakresie PIT, CIT i podatku od nieruchomości. Pomaga w sporach z urzędem skarbowym, przygotowuje opinie podatkowe, przeprowadza przeglądy podatkowe oraz świadczy usługi "hot-line"

Obok powszechnie znanych zawodów prawniczych, takich jak radcowie prawni, czy adwokaci, na polskim rynku usług prawnych występują też podmioty wyspecjalizowane w wąskich gałęziach prawa. Mowa tu w szczególności o rzecznikach patentowych i doradcach podatkowych. Przedmiot ich działalności opiera się na reprezentowaniu w sporach prawnych i na udzielaniu porad w tym zagadnieniu tak jak w wypadku innych pełnomocników profesjonalnych. Specjalizacja w świadczeniu usług prawnych znajduje analogię w usługach lekarskich. Tak jak problemy z sercem wymagają fachowej opieki kardiologa, a nie internisty, tak problemy z zakresu prawa podatkowego powinny być rozwiązywane przez specjalistę – doradcę podatkowego.

Doradcy podatkowi zajmują się głównie udzielaniem porad i opinii z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Ponadto doradcy podatkowi reprezentują podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w zakresie, w którym upoważnieni są do udzielania porad. Co istotne doradcy podatkowi, jako pełnomocnicy profesjonalni są umocowani do składania skarg kasacyjnych przed Naczelny Sąd Administracyjny w imieniu swoich mocodawców. Oznacza to, że racjonalny ustawodawca uznaje ich fachową wiedzę i doświadczenie. W konsekwencji, w zakresie prawa podatkowego i celnego, doradcy podatkowi dysponują tymi samymi uprawnieniami co adwokaci i radcowie prawni.

Dodatkowym obszarem działalności doradców podatkowych jest sporządzanie dokumentacji podatkowej i księgowej. Oznacza to, że doradca podatkowy tak jak księgowy upoważniony jest do prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz do udzielania im pomocy w tym zakresie.

Jednakże, w przeciwieństwie do księgowych, doradcy podatkowi wyposażeni są w specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, a także ekonomii i rachunkowości. Wiedza z tych trzech dziedzin umożliwia im profesjonalne doradzanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, dzięki wyżej przedstawionym kompetencjom i doświadczeniu podmiot obarczony obowiązkiem podatkowym lub celnym, może spodziewać się fachowej reprezentacji swoich interesów przed organami władzy publicznej i sądami administracyjnymi. O fachowości doradców podatkowych może świadczyć najwyższy wśród pełnomocników profesjonalnych stopień uwzględniania skarg kasacyjnych w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentacja interesów przez doradcę podatkowego przed organami podatkowymi, organami kontroli podatkowej, organami celnymi i organami egzekucji administracyjnej wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim doradca podatkowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Zgodnie z powyższym wszelkie informacje powzięte w ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego są poufne. Doradca podatkowy jest prawnie zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy przed organami władzy publicznej oraz osobami trzecimi. Jedynie niezawisły sąd może zwolnić doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Oznacza to, że mocodawca doradcy podatkowego może przekazać mu informacje zachowując pewność, że pozostaną one poufnymi. Dodatkowo doradcy podatkowi są na mocy ustawy zrzeszeni w samorządzie zawodowym. Jego zadaniem jest wspieranie stałego podnoszenia kompetencji zawodowych doradców oraz nadzór dyscyplinarny nad ich działalnością doradczą. Dzięki powyższemu poziom świadczonych usług doradztwa podatkowego wzrasta z roku na rok.

Doradcy podatkowi spełniają też istotną rolę społeczną. Są łącznikami pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Ich zadaniem jest budowanie wzajemnych relacji pomiędzy obywatelami, a urzędnikami, opartych na zrozumieniu i życzliwości. Doradcy podatkowi pracują nad zmianą mentalności w społeczeństwie. Obecnie obserwuje się brak zaufania i uprzedzenia pomiędzy podatnikami, a funkcjonariuszami publicznymi. Zjawisko to prowadzi jedynie do patologii i wypaczenia relacji „państwo-obywatel”. Pośrednictwo osoby trzeciej, jaką jest doradca podatkowy ma szansę uzdrowić przywoływane relacje.

Ryszard Małkiewicz
doradca podatkowy

Marcin Hermanowski
aplikant doradcy podatkowego

logo-footer

© 2015 TAXCONSULTING | LUBIMY TRUDNE SPRAWY!

logo-footer