USŁUGI

PRZEPROWADZANIE AUDYTU PODATKOWEGO

Celem audytu podatkowego jest wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie stosowanej strategii podatkowej. Ponadto audyt podatkowy pozwala na wskazanie możliwych oszczędności podatkowych, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej Klienta.

Audyt podatkowy jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z rozliczeniami podatkowymi, klientowi prezentowane są rozwiązania eliminujące te zagrożenia lub minimalizujące ryzyka.

Oferowany przez nas audyt podatkowy polega m.in. na:

 • weryfikacji stanu prawnego przedsiębiorstwa Klienta z punktu widzenia jego wpływu na sposób opodatkowania,
 • analizie i przeglądzie dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, a także umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • wywiadach przeprowadzanych z pracownikami Klienta,
 • przeglądzie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (zapisów na kontach) oraz wyników badania sprawozdania finansowego przez audytora.

Wynikiem audytu podatkowego jest raport, zawierający:

 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w zakresie zweryfikowanych operacji gospodarczych,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk podatkowych, rekomendacje, przedstawiające rozwiązania prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.
W zależności od potrzeb Klientów jesteśmy gotowi przeprowadzić:

 • audyt podatkowy – który obejmuje całość rozliczeń podatkowych Klienta za dany okres,
 • audyt problemowy (cząstkowy)– dotyczący tylko wybranego podatku lub zagadnienia.

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na
 • pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, określone przez Klienta, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

DORADZANIE

 • w postępowaniach egzekucyjnych, kontrolnych i podatkowych,
 • w sprawach związanych z podatkiem VAT,
 • w sprawach związanych z przychodami ze źródeł nieujawnionych lub niemających pokrycia w ujawnionych w źródłach (tzw. dochody nieujawnione)
 • w sprawach związanych z podatkami lokalnymi,
 • w sprawach dotyczących podmiotów powiązanych,
 • w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym
 • w interpretacji prawa krajowego jak i unijnego (przygotowujemy m.in. wnioski o wiążące interpretacje prawa) w audycie podatkowym.
 • w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych lub oszczędności,
 • w zakresie procedur podatkowych,
 • w zakresie odpowiedzialności podatkowej dla przedsiębiorców oraz osób nie prowadzących działalności gospodarczej (w tym członków zarządów spółek za zobowiązania podatkowe tych spółek),
 • w usłudze „hot-line” (doradztwo za pośrednictwem telefonu bądź e-mail).

SPORZĄDZANIE

 • wniosków, odwołań zażaleń oraz reprezentacji klientów przed US i IS,
 • skarg oraz reprezentowanie klientów przed WSA i NSA,
 • postępowań karno-skarbowych,
 • opinii prawnopodatkowych,
 • przeglądów podatkowych, tj. analizę aktualnych przepisów prawa podatkowego
 • (w tym tzw. e-przeglądów podatkowych),
 • dokumentacji w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.